Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public7 tháng trước

[ToMo] 5 Thành Phần Thiết Yếu Của Ý Tưởng Kinh Doanh Tuyệt Vời

*Bài viết được trình bày dưới dạng song ngữ Việt - Anh.

Bạn là một doanh nhân với niềm đam mê cháy bỏng thay đổi thế giới. Bạn biết rằng bạn có tư duy và các công cụ cần thiết để thành công… Bạn có thể “cảm nhận nó”.

Chỉ có một vấn đề - bạn cần một ý tưởng kinh doanh. Và nó phải là tốt nhất.

Cách đây vài ngày, tôi đã cung cấp các hướng dẫn chuyên sâu về cách tốt nhất để chọn tên hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn. Nhưng còn về bước trước khi chọn tên…

Làm cách nào để chọn được ý tưởng kinh doanh hoàn hảo?

Nhiều lần có vẻ như những ý tưởng kinh doanh tốt nhất đến từ một khoảnh khắc thiên tài. Bạn đang tận hưởng dưới chiếc vòi hoa sen đẹp, nóng bỏng, hát bài hát yêu thích của Katy Perry, Pink Floyd và…

You are an entrepreneur with a burning passion to change the world. You know that you have the mindset and the tools necessary to be successful… You can “feel it”.

Just one problem – you need a business idea. And it needs to be a good one.

A couple days ago, I gave you an in-depth guide on the best way to pick the perfect name for your business or startup. But what about the step before name selection…

How do you pick the perfect business idea?

Many times it seems like the best business ideas come from a random flash of genius. You’re enjoying a nice, hot shower, singing your favorite Katy Perry song Pink Floyd solo and…

BAM!

Một ý tưởng kinh doanh xuất sắc xuất hiện và nảy ra trong đầu bạn.

Đó không phải cách mà Zuckerburg đã nghĩ ra Facebook sao? Một trong những ngày này tôi sẽ xem xong Mạng xã hội.

Nghiêm túc mà nói, làm thế nào để tách những ý tưởng kinh doanh tốt khỏi cái xấu? Đặc biệt, nếu đây là lần khởi nghiệp đầu tiên của bạn hoặc nếu bạn đang làm việc một mình, bạn sẽ dễ dàng bị cuốn vào cuộc tranh luận tinh thần không bao giờ kết thúc về tính khả thi cho ý tưởng kinh doanh của bạn.

BAM!

A brilliant business idea comes out of nowhere and forcefully latches itself onto your brain.

Isn’t that how Zuckerburg came up with Facebook? One of these days I’ll finish watching The Social Network.

Seriously though, how are you supposed to separate the good business ideas from the bad? Especially if this is your first startup or if you’re working alone, it’s easy to get caught up in the never-ending mental argument over the viability of your business idea.

Nó sẽ đem lại lợi nhuận chứ?

Mọi người sẽ phản ứng với nó?

Khả năng thất bại?

Liệu nó có tạo nên sự khác biệt không?

Đây là tất cả các câu hỏi mà tiềm thức dai dẳng của bạn sẽ buộc bạn trả lời nếu chưa được đánh dấu.

May mắn thay, khi bạn tiếp tục đọc, tôi sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các yếu tố đơn giản mà mọi ý tưởng kinh doanh tốt nên có. Điều này sẽ cho phép bạn đánh giá khách quan ý tưởng kinh doanh của bạn thay vì dựa vào dự đoán thuần túy.

Will it make money?

Will people respond to it?

How likely is it to flop?

Will it ever make a difference?

These are all questions that your nagging subconscious will force you to answer if left unchecked.

Fortunately, as you continue reading I’m going to give you a simple list of ingredients that every good business idea should have. These will allow you to objectively evaluate your business idea instead of relying on pure guess-work.

Thành phần 1 - Đối tượng đáp ứng

Thành phần đầu tiên và quan trọng nhất là đối tượng đáp ứng.

Nói cách khác, ý tưởng kinh doanh của bạn nên phục vụ cho một nhóm người mà bạn thực sự có thể thay đổi. Đối tượng mục tiêu của bạn phải là đối tượng sẽ thực hiện hành động đối với một mục tiêu cụ thể.

Ví dụ, tuần trước, tôi đọc một bài báo trong Bloomberg về sự khởi đầu thành công ồ ạt, OkCupid. Đối với những ai không biết, OkCupid là một dịch vụ mai mối tập trung vào hẹn hò địa phương và họ có một ứng dụng sẽ tự động thiết lập bạn vào một buổi hẹn hò giữa hai người chưa từng quen nhau. Cách họ sử dụng dữ liệu cục bộ đã làm cho việc hẹn hò trực tuyến trở nên dễ dàng và chân thực hơn bao giờ hết. Do đó, họ có cơ sở người dùng 3,8 triệu người, 1 triệu trong số đó hoạt động hàng ngày và họ đã trải qua mức tăng trưởng 33% mỗi năm kể từ năm 2004.

Bây giờ, rõ ràng đây là một doanh nghiệp thành công. Nhiều người trong số các bạn có thể nghĩ rằng bạn không bao giờ có thể nghĩ ra một ý tưởng có tác động cao như OkCupid.

Nhưng bạn có thể!

Mặc dù sự đổi mới, tiện lợi và chú ý đến từng chi tiết là một phần quan trọng trong thành công của OkCupid, chất xúc tác thực sự nằm sau sự tăng trưởng bùng nổ của họ là đối tượng đáp ứng mà họ phục vụ.

Chỉ cần suy nghĩ về nó - khán giả nào phản ứng nhanh hơn những người độc thân tuyệt vọng muốn hẹn hò? Tôi không thể nghĩ ra.

Vì vậy, bây giờ bạn cần phải trả lời những câu hỏi này cho chính mình:

Ý tưởng kinh doanh của bạn sẽ tác động đến ai?

Khán giả của bạn có động lực thực sự để phản hồi ý tưởng của bạn không? Tại sao hay tại sao không?

May mắn thay, tôi đã viết về cách xác thực phản hồi của khán giả đối với ý tưởng kinh doanh của bạn, vì vậy hãy xem hướng dẫn đó nếu bạn cần thêm trợ giúp đánh giá yếu tố này.

Ingredient 1 – Responsive Audience

The first and most important ingredient is a responsive audience.

In other words, your business idea should cater to a group of people that you can actually change. Your target audience should be one that will take action towards a specific goal.

For example, last week I read an article in Bloomberg about the massively successful startup, OkCupid. For those of you who don’t know, OkCupid is a matchmaking service with a focus on local dating, and they have an app that will automatically set you up on a blind date. The way that they use local data has made online dating easier and more authentic than ever before. Because of that, they have a user base of 3.8 million people, 1 million of which are active daily, and they’ve experienced a 33% growth every year since 2004.

Now, clearly this is a successful business. Many of you may be thinking that you could never come up with an idea as high-impact as OkCupid.

But you can!

While innovation, convenience and attention to detail is a big part of OkCupid’s success, the real catalyst behind their explosive growth is the responsive audience they cater to.

Just think about it – what audience is more responsive than single people who desperately want to go on a date? I can’t think of very many.

So, now you need to answer these questions for yourself:

Who will your business idea impact?

Does your audience have a real motivation to respond to your idea? Why or why not?

Fortunately, I’ve already written about how to validate an audience’s response to your business idea, so check out that guide if you need more help evaluating this ingredient.

Thành phần 2 - Điểm bán hàng độc đáo

Nếu bạn biết về tiếp thị hoặc copywriting, thì bạn đã nghe nói về thành phần này.

Một điểm bán hàng độc đáo, hoặc USP, là thứ khiến bạn khác biệt với mọi đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường. USP của bạn là những gì khán giả của bạn không thể hoặc sẽ không nhận được từ bất kỳ ai trừ bạn và doanh nghiệp của bạn.

Vì vậy, ví dụ, hãy phân tích StartupBros. Bạn nghĩ điểm bán hàng độc đáo của chúng tôi là gì?

Thành thật mà nói, bạn có thể tìm thấy một số. Ví dụ, cả Kyle và tôi đều là những doanh nhân Internet thành công. Mục tiêu của chúng tôi là trang bị cho bạn các chiến thuật và ý tưởng được thử nghiệm chiến trường thay vì lý thuyết trừu tượng hoặc tiếp thị-nói được cải thiện.

Nhưng có những doanh nhân thành công hợp pháp khác với blog ... Điều gì khiến chúng tôi khác biệt?

Hai điều - chúng tôi ở đây để phá vỡ các quy tắc và chúng tôi muốn bạn làm điều đó với chúng tôi. StartupBros là về việc tạo ra một cộng đồng của các doanh nhân cùng chí hướng trên đường đến thành công trực tuyến. Chúng tôi không dạy một lớp học sinh, chúng tôi giống như những người hướng dẫn trong một nhóm quân sư. Đó là điều bạn sẽ không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Tôi sẽ không nhắc đến điều này với bạn chỉ để khoe khoang, mà để chứng minh rằng nếu không có USP của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ là một blog khác trong biển kinh doanh và blog tiếp thị vô tận.

Trước khi bạn tiếp tục, tôi có một tuyên bố nhanh:

Là duy nhất thì quan trọng, nhưng đừng khác biệt vì lợi ích của sự khác biệt. Điều gì ngăn cách bạn với đối thủ cạnh tranh của bạn phải là thứ mang lại lợi ích đáng kể cho khán giả của bạn. Sự khác biệt chỉ là để khác biệt sẽ làm cho bạn trông giống như một người nghiệp dư.

Ingredient 2 – Unique Selling Point

If you know anything at all about marketing or copywriting, then you’ve already heard of this ingredient.

A unique selling point, or USP, is something that makes you different from every other competitor in the market. Your USP is what your audience can’t or won’t get from anyone but you and your business.

So, for example, let’s look at StartupBros. What do you think is our unique selling point?

Honestly, you could probably find several. For instance, both Kyle and I are successful Internet entrepreneurs. Our goal is to equip you with battlefield-tested tactics and ideas instead of abstract theory or regurgitated marketing-speak.

But there are other legitimately successful entrepreneurs with blogs… What makes us different?

Two things – we’re here to break the rules, and we want you to do it with us. StartupBros is about creating a community of like-minded entrepreneurs all on their way to online success. We’re not teaching a class of students, we’re more like guides in a mastermind group. That’s something you won’t find anywhere else.

I’m not going through this with you just to brag, but to demonstrate that without our USP we would be just another blog in the endless sea of business and marketing blogs.

Before you move on I have one quick disclaimer:

Being unique is important, but don’t be different for the sake of being different. What separates you from your competition must be something that is noticeably beneficial to your audience. Being different just to be different will make you look like an amateur.

Thành phần 3 - Kế hoạch kinh doanh thực tế với mục tiêu xác định rõ ràng

Thành phần này đã giải thích khá nhiều cho chính nó, nhưng tôi vẫn sẽ nói một vài điều ở đây.

Đầu tiên, như tôi đã nói trong cuộc phỏng vấn của Lee Schneider với tôi về đại học, kiên trì là một trong những đặc điểm quan trọng nhất đối với một doanh nhân thành công. Lý do chúng ta cần đặc điểm này là bởi vì tất cả các doanh nhân đều thất bại, và kiên trì là trợ thủ đắc lực cho chúng ta.

Hỏi bất cứ ai có kinh nghiệm tiếp cận khách hàng qua điện thoại ... Bạn đánh dấu sự tiến bộ của mình bằng số lượng lời từ chối bạn nhận được, chứ không phải bởi bao nhiêu lời chấp nhận. Là một doanh nhân thường đòi hỏi một tư duy tương tự.

Vì vậy, điều quan trọng ở đây là bạn có thể tạo ra một kế hoạch kinh doanh thực tế trước khi bạn bắt đầu. Và điều cực kỳ quan trọng là bạn phải thiết lập các mục tiêu rõ ràng trước để định lượng tiến trình của mình.

Tôi không nói rằng bạn nên viết ra một kế hoạch kinh doanh chính thức như hầu hết được dạy ở trường - thực ra tôi khuyên bạn nên chống lại nó. Nhưng bạn cần ít nhất một ý tưởng về cách điều hành doanh nghiệp và cách bạn sẽ phát triển nó.

Đối với tôi, điều này có nghĩa là ngồi xuống với một tấm bảng hoặc một mảnh giấy để “vạch ra mọi thứ” và xé toạc ý tưởng. Tôi thường sử dụng Canvas mô hình kinh doanh của Steve Blank và một số kỹ năng brainstorm cổ điển.

Tuy nhiên, hãy nhận ra rằng kế hoạch và mục tiêu kinh doanh của bạn có thể phát triển khi ý tưởng kinh doanh của bạn tự phát triển. Lên kế hoạch thích ứng.

Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của thành phần này. Như tôi đã nói trong các bài viết trước, việc vạch ra các mục tiêu của bạn và thiết lập các cột mốc có lẽ là phần quan trọng nhất của việc thành công trong bất kỳ công việc kinh doanh nào.

Ingredient 3 – Realistic Business Plan with Clearly Defined Goals

This ingredient pretty much explains itself, but I’ll still say a couple things here.

First, as I said in Lee Schneider’s interview with me about college, persistence is one of the most important traits for a successful entrepreneur. The reason that we need this trait is because all entrepreneurs fail, and persistence is what lets us get back up.

Ask anyone with cold calling experience… You mark your progress by how many “no’s” you get, not by how many “yes’s”. Being an entrepreneur often requires a similar mindset.

So, the important thing here is that you can create a realistic business plan before you start. And it’s extremely important that you establish clear goals beforehand in order to quantify your progress.

I’m not saying you should write out a full-fledged business plan like most are taught in school – in fact I’d recommend against it. But you need to at least have an idea of how your business is going to run and how you are going to grow it.

For me, this means sitting down with a whiteboard or a piece of paper to “map things out” and tear the idea apart. I usually use Steve Blank’s Business Model Canvas and some good old-fashioned brainstorming.

However, recognize in advance that your business plan and goals may evolve as your business idea plays itself out. Plan to adapt.

Don’t underestimate the importance of this ingredient. As I have said in previous posts, mapping out your goals and setting up milestones is perhaps the most crucial part of being successful in any venture.

Thành phần 4 - Khả năng mở rộng và tiềm năng cho tự động hóa

Tôi nói “tiềm năng” ở đây bởi vì việc khởi động một doanh nghiệp Internet hầu như luôn đòi hỏi rất nhiều thực hành trong suốt giai đoạn đầu.

Cho dù đó là brainstorm với nhóm của bạn, viết bài cho blog của bạn, tư vấn với nhà phát triển hoặc xây dựng khán giả trên nền tảng xã hội, bạn sẽ phải dành thời gian, năng lượng và tiền bạc để giải quyết vấn đề.

Nếu bạn đánh giá ý tưởng kinh doanh của mình cho tiềm năng tự động ngay từ đầu, bạn sẽ chắc chắn rằng ở phía bên kia của tất cả những công việc ban đầu đó là một vùng đất vui vẻ chứa đầy kho báu và chiến công ngoài sức tưởng tượng.

Ví dụ đơn giản nhất ở đây sẽ là bán một sản phẩm thông tin. Bạn sẽ dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để tạo ra một sản phẩm thông tin. Sau đó, sẽ mất nhiều thời gian và tiền bạc hơn để quảng bá sản phẩm đó.

Nhưng, khi tất cả được nói và thực hiện bạn sẽ có một dòng lưu lượng truy cập ổn định trả cho bạn rất nhiều tiền để cho họ nhấp vào một nút và tải tệp tin đó… Sau lần khởi động đầu tiên, duy trì điều đó sẽ mất ít công sức hơn, và tất cả là nhờ có tự động hóa.

Hãy chắc chắn rằng doanh nghiệp của bạn không phụ thuộc vào thời gian và tiền bạc của bạn để phát triển trong thời gian dài, nếu không thì sự tăng trưởng sẽ rất hạn chế. Bạn phải có một kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh của bạn theo một cách hiệu quả về chi phí và thời gian.

Ingredient 4 – Scalability and Potential for Automation

I say “potential” here because launching an Internet business almost always requires lots of hands-on work throughout the initial stages.

Whether it’s brainstorming sessions with your team, writing articles for your blog, consulting with a developer, or building an audience on social platforms, you’re going to have to put in some serious time, energy and money to get things off the ground.

If you evaluate your business idea for automation potential from the beginning, you will make sure that on the other side of all that initial work is a happy-fun-land filled with treasures and trophies beyond imagination.

The simplest example here would be selling an info product. You will spend a lot of time and money creating an info product. Then, it will take even more time and money to promote that product.

But, when all is said and done you’ll have a steady stream of traffic paying you lots of money to let them click a button and download a file… After the initial launch it takes substantially less effort to keep the snowball rolling, and that’s all thanks to automation.

Be sure your business doesn’t depend on your time and money to grow in the long run, or else it’s growth will be very limited. You must have a plan to scale your business up in a cost and time effective manner.

Thành phần 5 - Sự phấn khích cá nhân

Thành phần quan trọng cuối cùng cho ý tưởng kinh doanh của bạn hoàn toàn chủ quan, bởi vì mỗi người đọc điều này có những sở thích và sở ghét khác nhau.

Điều quan trọng là ý tưởng kinh doanh của bạn khiến bạn phấn khích.

Nhưng, hãy hiểu điều này - Tôi không bảo bạn theo đuổi điều gì đó nếu bạn đam mê nó, ít nhất là không theo cách mà hầu hết mọi người đều nhận lời khuyên đó.

Ví dụ, Steve Jobs - người gần đây nhất đã đẩy ý tưởng “theo đuổi niềm đam mê của bạn” - đã không được sinh ra trong một nền công nghệ tiên tiến. Ông được biết đến vì đi bộ chân đất quanh trường đại học, và là một người đàn ông trẻ, ông đã dành vài tháng trên một cuộc hành trình tâm linh qua Ấn Độ. Không phải là kẻ mọt sách mà hầu hết chúng ta có thể tưởng tượng.

Những gì tôi đang nói ở đây là:

Trong khi Steve Jobs không được sinh ra để trở thành vua của Thung lũng Silicon, ông được sinh ra để trở thành một người tạo ra những thay đổi lớn. Ông sinh ra là một doanh nhân, và ông đam mê bất kỳ ý tưởng nào mà ông tin rằng có thể thay đổi thế giới.

Ingredient 5 – Personal Excitement

The last crucial ingredient for your business idea is completely subjective, because each one of you reading this has a different set of likes and dislikes.

It’s important that your business idea gets your heart pumping.

But, understand this – I’m not telling you only to pursue something if you’re passionate about it, at least not in the way that most people take that advice.

For example, Steve Jobs – the man who most recently pushed this idea of “follow your passion” – was not born an innovative tech-geek. He was known for walking around barefoot in college, and as a young man he spent several months on a psychedelic-filled spiritual journey through India. Not exactly the basement-bound nerd most of us might imagine.

What I’m saying here is this:

While Steve Jobs wasn’t born to be the king of Silicon Valley, he WAS born to be a mover and shaker. He was born an entrepreneur, and he was passionate about any idea he believed could change the world.

Theo cách tương tự, ý tưởng kinh doanh của bạn sẽ kích thích bạn. Nó phải là một cái gì đó mà bạn có thể toàn tâm toàn ý 100%. Nếu bạn không đam mê ý tưởng của mình, nếu bạn không thấy cách bạn có thể thay đổi điều gì đó, thì có lẽ bạn nên quay lại bảng vẽ.

Mặt khác, nếu ý tưởng kinh doanh của bạn bao gồm tất cả năm thành phần này, thì đã đến lúc vứt chúng vào nồi và xem bạn có thể nấu được gì. Rất có thể bạn sẽ tạo ra điều gì đó mà nhiều người thực sự yêu thích, và đó chính là toàn bộ ý nghĩa.

In a similar way, your business idea should excite you. It should be something that you can see throwing yourself into 100% and then some. If you’re not passionate about your idea, if you don’t see how you can change something, then you should probably go back to the drawing board.

On the other hand, if your business idea includes all five of these ingredients, then it’s time to throw ’em in the pot and see what you can cook up. Chances are you’ll create something that a lot of people genuinely love, and that’s what this whole entrepreneur thing is really all about.

-----------

Tác giả: Will Mitchell

Link bài gốc: 5 Crucial Ingredients of the Perfect Business Idea

Dịch giả: Triệu Phương Thảo - ToMo: Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Triệu Phương Thảo - Nguồn: ToMo: Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo: Learn Something New để đọc các bài dịch song ngữ và cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.

57 người xem


Bình luận (0)