Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public7 tháng trước

[ToMo] Điều Gì Tạo Cho Chúng Ta Động Lực Làm Việc? Không Phải Tiền...

*Bài viết được trình bày dưới dạng song ngữ Việt - Anh.

"Khi chúng ta nghĩ về cách mọi người làm việc, trực giác ngây thơ mà chúng ta có là con người giống như những con chuột lạc trong mê cung," nhà kinh tế học hành vi Dan Ariely nói (TED Talk: Điều gì khiến ta cảm thấy tốt về công việc?) "Chúng ta thực sự có quan điểm đơn giản này về lý do tại sao mọi người làm việc và thị trường lao động trông như thế nào. ”

Thay vào đó, khi bạn xem xét cẩn thận cách mọi người làm việc, ông ấy nói, bạn phát hiện ra có nhiều thứ hơn – và đang bị đe dọa - hơn là tiền. Ariely cung cấp bằng chứng cho thấy chúng ta cũng bị thúc đẩy bởi ý nghĩa của công việc, bởi sự thừa nhận của người khác - và bởi nỗ lực chúng ta đã bỏ ra: nhiệm vụ càng khó khăn, chúng ta càng tự hào.

"Khi chúng ta nghĩ về lao động, chúng ta thường nghĩ về động lực và tiền công như một thứ, nhưng thực tế là chúng ta nên thêm tất cả mọi thứ vào nó: ý nghĩa, sáng tạo, thách thức, quyền sở hữu, bản sắc, niềm tự hào, v.v., Ariely nói.

Dưới đây, hãy xem một số nghiên cứu khác của Ariely, cũng như một vài nghiên cứu từ các nhà nghiên cứu khác, với những tác động thú vị cho những gì làm cho chúng ta cảm thấy tốt về công việc của chúng ta.

“When we think about how people work, the naïve intuition we have is that people are like rats in a maze,” says behavioral economist Dan Ariely (TED Talk: What makes us feel good about our work?) “We really have this incredibly simplistic view of why people work and what the labor market looks like.”

Instead, when you look carefully at the way people work, he says, you find out there’s a lot more at play — and at stake — than money. Ariely provides evidence that we are also driven by the meaningfulness of our work, by others’ acknowledgement — and by the amount of effort we’ve put in: the harder the task is, the prouder we are.

“When we think about labor, we usually think about motivation and payment as the same thing, but the reality is that we should probably add all kinds of things to it: meaning, creation, challenges, ownership, identity, pride, etc.,” Ariely says.

Below, take a look at some of Ariely’s other studies, as well as a few from other researchers, with interesting implications for what makes us feel good about our work.

Nhìn thấy thành quả lao động có thể làm cho chúng ta làm việc hiệu quả hơn

Nghiên cứu: Trong tìm kiếm ý nghĩa của Man: Trường hợp của Legos, Ariely yêu cầu những người tham gia xây dựng nhân vật từ chuỗi Bionicles của Lego. Trong cả hai điều kiện, người tham gia được giảm giá cho mỗi Bionicle tiếp theo: $3 cho người đầu tiên, $2.70 cho người kế tiếp, vv… Nhưng trong khi các sáng tạo của một nhóm được lưu trữ dưới bàn, để được tháo rời khi kết thúc thử nghiệm, các Bionicles của nhóm khác đã được tháo rời ngay khi chúng được xây dựng. "Đây là một chu kỳ bất tận của việc họ xây dựng và chúng ta phá hủy chúng ngay trước mắt họ," Ariely nói.

Kết quả: Nhóm đầu tiên tạo ra 11 Bionicles, trung bình, trong khi nhóm thứ hai chỉ có 7 trước khi họ bỏ cuộc.

Kết luận: Mặc dù không có ý nghĩa lớn, và mặc dù nhóm đầu tiên biết thành phẩm của họ sẽ bị phá hủy vào cuối thử nghiệm, nhưng kết quả lao động của họ trong một thời gian ngắn thậm chí đủ để cải thiện đáng kể hiệu quả công việc.

Seeing the fruits of our labor may make us more productive

The Study: In Man’s search for meaning: The case of Legos, Ariely asked participants to build characters from Lego’s Bionicles series. In both conditions, participants were paid decreasing amounts for each subsequent Bionicle: $3 for the first one, $2.70 for the next one, and so on. But while one group’s creations were stored under the table, to be disassembled at the end of the experiment, the other group’s Bionicles were disassembled as soon as they’d been built. “This was an endless cycle of them building and we destroying in front of their eyes,” Ariely says.

The Results: The first group made 11 Bionicles, on average, while the second group made only seven before they quit.

The Upshot: Even though there wasn’t huge meaning at stake, and even though the first group knew their work would be destroyed at the end of the experiment, seeing the results of their labor for even a short time was enough to dramatically improve performance.

Chúng ta càng cảm thấy ít được đánh giá cao hơn, chúng ta càng muốn kiếm tiền nhiều hơn

Nghiên cứu: Ariely đã cho những người tham gia nghiên cứu - sinh viên tại MIT - một mảnh giấy chứa đầy các chữ cái ngẫu nhiên, và yêu cầu họ tìm cặp chữ cái giống hệt nhau. Mỗi vòng, họ được trả ít tiền hơn so với vòng trước. Mọi người trong nhóm đầu tiên đã viết tên của họ lên tờ giấy và đưa chúng cho người thử nghiệm, người mà đã xem nó và nói "Uh huh" trước khi xếp chúng sang một bên. Những người trong nhóm thứ hai đã không viết tên của họ, và người thí nghiệm đặt tờ giấy của họ vào một bên mà không hề nhìn. Những người trong nhóm thứ ba bị xé thành phẩm của họ ngay lập tức sau khi hoàn thành.

Kết quả: Những người bị xé thành quả yêu cầu gấp đôi số tiền so với những người được thừa nhận để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Những người trong nhóm thứ hai, công việc của họ đã được lưu lại nhưng bị bỏ qua, yêu cầu số tiền gần như bằng với những người có thành quả bị xé vụn.

Kết luận: "Bỏ qua với hiệu suất của mọi người tệ như việc xé nát nỗ lực của họ trước mắt họ," Ariely nói. “Tin tốt là thêm động lực dường như không quá khó khăn. Tin xấu là việc loại bỏ động lực dường như vô cùng dễ dàng, và nếu chúng ta không suy nghĩ cẩn thận, chúng ta có thể sẽ lạm dụng nó.”

The less appreciated we feel our work is, the more money we want to do it

The Study: Ariely gave study participants — students at MIT — a piece of paper filled with random letters, and asked them to find pairs of identical letters. Each round, they were offered less money than the previous round. People in the first group wrote their names on their sheets and handed them to the experimenter, who looked it over and said “Uh huh” before putting it in a pile. People in the second group didn’t write down their names, and the experimenter put their sheets in a pile without looking at them. People in the third group had their work shredded immediately upon completion.

The Results: People whose work was shredded needed twice as much money as those whose work was acknowledged in order to keep doing the task. People in the second group, whose work was saved but ignored, needed almost as much money as those whose work was shredded.

The Upshot: “Ignoring the performance of people is almost as bad as shredding their effort before their eyes,” Ariely says. “The good news is that adding motivation doesn’t seem to be so difficult. The bad news is that eliminating motivation seems to be incredibly easy, and if we don’t think about it carefully, we might overdo it.”

Công việc càng khó, chúng ta càng cảm thấy tự hào hơn

Nghiên cứu: Trong một nghiên cứu khác, Ariely phát ra những tờ giấy origami và hướng dẫn tạo ra một hình thức (khá xấu xí). Những người đã thực hiện dự án origami, cũng như những người đứng ngoài cuộc, được hỏi số tiền họ sẽ trả cho sản phẩm. Trong một thử nghiệm thứ hai, Ariely không hướng dẫn cho một số người tham gia, dẫn đến một quá trình khó khăn hơn - và một sản phẩm xấu xí hơn.

Kết quả: Trong thử nghiệm đầu tiên, những người tham gia trả số tiền gấp năm lần so với những người chỉ đứng ngoài đánh giá sản phẩm. Trong thử nghiệm thứ hai, việc thiếu đi các chỉ dẫn đã làm phóng đại sự khác biệt này: những người tham gia đánh giá cao các sản phẩm xấu xí-nhưng-khó thậm chí hơn các sản phẩm dễ hơn, đẹp hơn, trong khi những người quan sát không đánh giá cao chúng.

Kết luận: Việc định giá của chúng ta về công việc của chính mình gắn liền với nỗ lực mà chúng ta đã bỏ ra. (Thêm vào đó, chúng ta sai lầm khi nghĩ rằng những người khác sẽ gán cùng một giá trị cho thành phầm của chúng ta giống như chúng ta.)

The harder a project is, the prouder we feel of it

The Study: In another study, Ariely gave origami novices paper and instructions to build a (pretty ugly) form. Those who did the origami project, as well as bystanders, were asked at the end how much they’d pay for the product. In a second trial, Ariely hid the instructions from some participants, resulting in a harder process — and an uglier product.

The Results: In the first experiment, the builders paid five times as much as those who just evaluated the product. In the second experiment, the lack of instructions exaggerated this difference: builders valued the ugly-but-difficult products even more highly than the easier, prettier ones, while observers valued them even less.

The Upshot: Our valuation of our own work is directly tied to the effort we’ve expended. (Plus, we erroneously think that other people will ascribe the same value to our own work as we do.)

Biết rằng công việc mà ta làm giúp ích cho người khác có thể vô tình tăng thêm động lực

Nghiên cứu: Như được mô tả trong hồ sơ của tạp chí New York Times Magazine, nhà tâm lý học Adam Grant đã dẫn đầu một cuộc nghiên cứu tại một trung tâm kêu gọi gây quỹ của trường Đại học Michigan, trong đó những sinh viên đã được hưởng lợi từ những nỗ lực gây quỹ học bổng của trung tâm bằng cách nói chuyện với những người gọi đến trong 10 phút.

Kết quả: Một tháng sau, những người gọi đến đã dành thêm 142% thời gian trên điện thoại so với trước đây, và doanh thu đã tăng 171%, theo Times. Nhưng những người gọi mà phủ nhận chuyến viếng thăm của học sinh đã ảnh hưởng đến chúng.

Kết luận: "Nó gần giống như những cảm xúc tốt đã bỏ qua các quy trình nhận thức có ý thức của người gọi đến và đi thẳng đến một nguồn động lực có tiềm thức hơn," tờ Times cho biết. "Họ đã được thúc đẩy hơn để thành công, ngay cả khi họ không thể xác định điều gì tạo ra động lực đó."

Knowing that our work helps others may increase our unconscious motivation

The Study: As described in a recent New York Times Magazine profile, psychologist Adam Grant led a study at a University of Michigan fundraising call center in which students who had benefited from the center’s scholarship fundraising efforts spoke to the callers for 10 minutes.

The Results: A month later, the callers were spending 142 percent more time on the phone than before, and revenues had increased by 171 percent, according to the Times. But the callers denied the scholarship students’ visit had impacted them.

The Upshot: “It was almost as if the good feelings had bypassed the callers’ conscious cognitive processes and gone straight to a more subconscious source of motivation,” the Times reports. “They were more driven to succeed, even if they could not pinpoint the trigger for that drive.”

Lời hứa giúp đỡ người khác khiến chúng ta có nhiều khả năng tuân thủ quy tắc

Nghiên cứu: Grant tiến hành một nghiên cứu khác (trong miêu tả của Times), trong đó ông đặt các dấu hiệu tại các trạm rửa tay của bệnh viện, ghi rằng “Vệ sinh tay giúp bạn ngăn ngừa mắc bệnh” hoặc “Vệ sinh tay giúp bệnh nhân ngăn ngừa bệnh tật. ”

Kết quả: Các bác sĩ và y tá sử dụng xà bông hoặc nước rửa tay nhiều hơn 45% ở các trạm có dấu hiệu đề cập đến bệnh nhân.

Kết luận: Giúp đỡ người khác thông qua cái gọi là "hành vi xã hội" thúc đẩy chúng ta.

The promise of helping others makes us more likely to follow rule

The Study: Grant ran another study (also described in the Times profile) in which he put up signs at a hospital’s hand-washing stations, reading either “Hand hygiene prevents you from catching diseases” or “Hand hygiene prevents patients from catching diseases.”

The Results: Doctors and nurses used 45 percent more soap or hand sanitizer in the stations with signs that mentioned patients.

The Upshot: Helping others through what’s called “prosocial behavior” motivates us.

Tăng cường tích cực về khả năng có thể giúp chúng ta tăng hiệu suất làm việc

Nghiên cứu: Sinh viên đại học Harvard đã phát biểu và thực hiện phỏng vấn với các nhà thực nghiệm đang gật đầu và mỉm cười hoặc lắc đầu, nhíu mày và khoanh tay.

Kết quả: Những người tham gia trong nhóm đầu tiên sau đó trả lời một loạt các câu hỏi về số học chính xác hơn so với những người trong nhóm thứ hai.

Kết luận: Các tình huống căng thẳng có thể kiểm soát - tất cả phụ thuộc vào cảm nhận của chúng ta. Chúng ta thấy mình trong một "trạng thái thách thức" khi chúng ta nghĩ rằng mình có thể xử lý công việc (như nhóm đầu tiên đã làm); mặt khác, khi chúng ta đang ở trong một “trạng thái đe dọa”, nhiệm vụ trở nên quá khó khăn, và chúng ta chán nản. Chúng ta có nhiều động lực hơn và hoạt động tốt hơn ở trạng thái thách thức, khi chúng ta có niềm tin vào khả năng của mình.

Positive reinforcement about our abilities may increase performance

The Study: Undergraduates at Harvard University gave speeches and did mock interviews with experimenters who were either nodding and smiling or shaking their heads, furrowing their eyebrows, and crossing their arms.

The Results: The participants in the first group later answered a series of numerical questions more accurately than those in the second group.

The Upshot: Stressful situations can be manageable — it all depends on how we feel. We find ourselves in a “challenge state” when we think we can handle the task (as the first group did); when we’re in a “threat state,” on the other hand, the difficulty of the task is overwhelming, and we become discouraged. We’re more motivated and perform better in a challenge state, when we have confidence in our abilities.

Hình ảnh kích hoạt cảm xúc tích cực thực sự có thể giúp chúng ta tập trung

Nghiên cứu: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hiroshima đã yêu cầu sinh viên đại học thực hiện một công việc khéo léo trước và sau khi nhìn vào hình ảnh của động vật bé hoặc trưởng thành.

Kết quả: Hiệu suất được cải thiện trong cả hai trường hợp, nhưng nhiều hơn (cải thiện 10%!) khi người tham gia nhìn vào hình ảnh dễ thương của chó con và mèo con.

Kết luận: Các nhà nghiên cứu cho rằng "cảm xúc tích cực dễ bị kích thích" giúp chúng ta thu hẹp sự tập trung, nâng cao hiệu suất của chúng ta ở một nhiệm vụ đòi hỏi sự chú ý. Vâng, nghiên cứu này chỉ có thể xác nhận nỗi ám ảnh của bạn dành cho những con vật bé dễ thương.

Images that trigger positive emotions may actually help us focus

The Study: Researchers at Hiroshima University had university students perform a dexterity task before and after looking at pictures of either baby or adult animals.

The Results: Performance improved in both cases, but more so (10 percent improvement!) when participants looked at cute pictures of puppies and kittens.

The Upshot: The researchers suggest that the “cuteness-triggered positive emotion” helps us narrow our focus, upping our performance on a task that requires close attention. Yes, this study may just validate your baby panda obsession.

----------

Tác giả: Jessica Gross

Link bài gốc: What motivates us at work? More than money

Dịch giả: Triệu Phương Thảo - ToMo: Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Triệu Phương Thảo - Nguồn: ToMo: Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo: Learn Something New để đọc các bài dịch song ngữ và cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.

254 người xem


Bình luận (0)